ವೆಂಕಟಾಚಲ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ  ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಎಂ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 31-10-2019 , ಪುಟ 4

ವೆಂಕಟಾಚಲ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಎಂ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 31-10-2019 , ಪುಟ 4

Leave a Reply