ಸಿಎಂ ನಿಧಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಚೆಕ್
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 24-9-2019 , ಪುಟ 2

ಸಿಎಂ ನಿಧಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಚೆಕ್

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 24-9-2019 , ಪುಟ 2

Leave a Reply