ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಭೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 21-10-2019 , ಪುಟ 3