“ಮೇಕ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈವ್” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು  ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಿಎಂ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 22-11-2019 , ಪುಟ 2

“ಮೇಕ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈವ್” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಿಎಂ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 22-11-2019 , ಪುಟ 2

Leave a Reply