‘ಸಿಎಂಗೆ ಅಧಿಕಾರ ದಾಹ; ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 5-4-2019 , ಪುಟ 6

‘ಸಿಎಂಗೆ ಅಧಿಕಾರ ದಾಹ; ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 5-4-2019 , ಪುಟ 6

Leave a Reply