ಸಿಎಂ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಕಿಡಿ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 12-09-2016 , ಪುಟ 9 1

ಸಿಎಂ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಕಿಡಿ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 12-09-2016 ,  ಪುಟ 9 1
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 12-09-2016 , ಪುಟ 9 1

Leave a Reply