ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಗಳು ಖುಷಿಪಡುತ್ತಿದ್ರು
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 22-8-2019 , ಪುಟ 7

ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಗಳು ಖುಷಿಪಡುತ್ತಿದ್ರು

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 22-8-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply