ಜನರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಲಹೆ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 22-10-2019 , ಪುಟ 7

ಜನರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಲಹೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 22-10-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply