ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸೂಪರ್ ಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ
ವಿಜಯವಾಣಿ 09-11-2012, ಪುಟ 11

ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸೂಪರ್ ಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ

ವಿಜಯವಾಣಿ 09-11-2012, ಪುಟ 11

Leave a Reply