ಚುನಾವಣೆಗೂ, ಐಟಿ ದಾಳಿಗೂ ತಳುಕು ಹಾಕುವುದು ಬೇಸರಿಯಲ್ಲ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 4-8-2017 , ಪುಟ

ಚುನಾವಣೆಗೂ, ಐಟಿ ದಾಳಿಗೂ ತಳುಕು ಹಾಕುವುದು ಬೇಸರಿಯಲ್ಲ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 4-8-2017 , ಪುಟ

Leave a Reply