ಛಲದಂಕಮಲ್ಲ . ಕಾಲ ತಪ್ಪಿದವರಲ್ಲ… ತಾಳ ತಪ್ಪಿದವರೂ ಅಲ್ಲ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 27-2-2020 , ಪುಟ 4

ಛಲದಂಕಮಲ್ಲ . ಕಾಲ ತಪ್ಪಿದವರಲ್ಲ… ತಾಳ ತಪ್ಪಿದವರೂ ಅಲ್ಲ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 27-2-2020 , ಪುಟ 4
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 27-2-2020 , ಪುಟ 2
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 27-2-2020 , ಪುಟ 15
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 27-2-2020 , ಪುಟ 6

Leave a Reply