ಛಲಬಿಡದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 27-2-2020 , ಪುಟ 12
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 27-2-2020 , ಪುಟ 15
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 27-2-2020 , ಪುಟ 14
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 27-2-2020 , ಪುಟ 13