ಹೊಸ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ಕೌಶಲಗಳು, ತರಬೇತಿ, ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟವೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 150 ಐಟಿಐಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಜನರಿಗೆ ವರವಾಗಲಿದೆ: ಸಿಎಂ

Continue Reading ಹೊಸ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ಕೌಶಲಗಳು, ತರಬೇತಿ, ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟವೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 150 ಐಟಿಐಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಜನರಿಗೆ ವರವಾಗಲಿದೆ: ಸಿಎಂ

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇಷ್ಟೋಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ

Continue Reading ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇಷ್ಟೋಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ