ಸಿ.ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 2-5-2016 , ಪುಟ 4

ಸಿ.ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 2-5-2016 , ಪುಟ 4
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 2-5-2016 , ಪುಟ 4

Leave a Reply