ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗು ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗು ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Leave a Reply