ಬಿಎಸ್ ವೈಗಿಂತ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕರಿದ್ದರೆ ಕರೆ ತನ್ನಿ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 20-5-2017,ಪುಟ 3