ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಬಯಕೆ: ಎಂ.ಪಿ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ

ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಬಯಕೆ: ಎಂ.ಪಿ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ

PP 29-9-2015 Page 1
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 29-9-2015 ಪುಟ 1
PP 29-9-2015 Page 2
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 29-9-2015 ಪುಟ 2

Leave a Reply