ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತಗಳೇ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ಸ್ ಚಿಹ್ನೆ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 11-4-2019 , ಪುಟ 7

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತಗಳೇ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ಸ್ ಚಿಹ್ನೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 11-4-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply