ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಜನ ಮಿತ್ರ 19-10-2016 , ಪುಟ 4

ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಜನ ಮಿತ್ರ 19-10-2016 , ಪುಟ  4
ಜನ ಮಿತ್ರ 19-10-2016 , ಪುಟ 4

Leave a Reply