ಬಿಜೆಪಿಯ ‘ಜನಸ೦ಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ’ಕ್ಕೆ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ – ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮರಳೂರು ದಿಣ್ಣೆಯ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ