ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ  ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 4-4-2018 ಪುಟ 6 3

ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 4-4-2018 ಪುಟ 6 3

Leave a Reply