ಬಿಜೆಪಿಗೆ 22 ಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 20-5-2019 , ಪುಟ 8

ಬಿಜೆಪಿಗೆ 22 ಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 20-5-2019 , ಪುಟ 8

Leave a Reply