ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 24-7-2019 ,ಪುಟ 3

ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 24-7-2019 ,ಪುಟ 3

Leave a Reply