ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

 ಹಲೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 17-11-2014, ಪುಟ 1
ಹಲೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 17-11-2014, ಪುಟ 1
 ನಾವಿಕ 17-11-2014, ಪುಟ 1
ನಾವಿಕ 17-11-2014, ಪುಟ 1