ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಡ್ಡಿ ಹೆಸರು
ಜಯ ಕಿರಣ 16-12-2014, ಪುಟ 5

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಡ್ಡಿ ಹೆಸರು

ಜಯ ಕಿರಣ 16-12-2014, ಪುಟ  5
ಜಯ ಕಿರಣ 16-12-2014, ಪುಟ 5

Leave a Reply