ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದತ್ತ ಬಿ. ಯೆಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಚಿತ್ತ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 09-06-2015, ಪುಟ 5-2

ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದತ್ತ ಬಿ. ಯೆಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಚಿತ್ತ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 09-06-2015, ಪುಟ 5-2
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 09-06-2015, ಪುಟ 5-2

Leave a Reply