ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಚಾರ : ಅಪ್ಪನ ಪರ ಪುತ್ರಿಯ ಮತಯಾಚನೆ!
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 26-03-2014, ಪುಟ 10

ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಚಾರ : ಅಪ್ಪನ ಪರ ಪುತ್ರಿಯ ಮತಯಾಚನೆ!

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 26-03-2014, ಪುಟ 10
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 26-03-2014, ಪುಟ 10

Leave a Reply