ಬಿಜೆಪಿ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಚಾಲನೆ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 17-05-2017 ಪುಟ 7