ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದರೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ರೂ1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನೀಡುವೆ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 4-2-2018 , ಪುಟ 1

ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದರೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ರೂ1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನೀಡುವೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 4-2-2018 , ಪುಟ 1
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 4-2-2018 , ಪುಟ 13

Leave a Reply