ಬಿಜೆಪಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತತ್ತರಿಸಿಹೋಗಿದೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಓಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 12-3-2017 , ಪುಟ 14