ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ

ಉದಯವಾಣಿ 30-11-2012, ಪುಟ 1
ಉದಯವಾಣಿ 30-11-2012, ಪುಟ 15