ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವವರೆಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ10-4-2016 , ಪುಟ 9

ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವವರೆಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ10-4-2016 ,  ಪುಟ 9
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ10-4-2016 , ಪುಟ 9

Leave a Reply