ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸುವರ್ಣಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿ ಶಿಫ್ಟ್
ವಿಜಯವಾಣಿ 7-6-2017 , ಪುಟ 6

ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸುವರ್ಣಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿ ಶಿಫ್ಟ್

ವಿಜಯವಾಣಿ 7-6-2017 , ಪುಟ 6

Leave a Reply