ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಗರಣಗಳ ತನಿಕೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 4-11-2017 , ಪುಟ 2

ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಗರಣಗಳ ತನಿಕೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 4-11-2017 , ಪುಟ 2

Leave a Reply