ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಉದಯವಾಣಿ 12-1-2018 , ಪುಟ 2 2

ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ

ಉದಯವಾಣಿ 12-1-2018 , ಪುಟ 2 2

Leave a Reply