ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾ
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 13-6-2017 , ಪುಟ 2 1

ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 13-6-2017 , ಪುಟ 2 1

Leave a Reply