ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾ೦ತ್ ನಾಗಮಾರಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾ೦ತ್ ನಾಗಮಾರಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

Leave a Reply