ಭೋವಿ ಗುರುಪೀಠ  ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶೀಘ್ರ 5 ಕೋ.ರೂ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗೆಡೆ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 4-11-2019 , ಪುಟ 9

ಭೋವಿ ಗುರುಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶೀಘ್ರ 5 ಕೋ.ರೂ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗೆಡೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 4-11-2019 , ಪುಟ 9

Leave a Reply