ಭೀಕರ ಬರ: ಜನ ಜಾನುವಾರು ಕಂಗಾಲು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ
ಜನತಾ ವಾಣಿ 02-09-2015, ಪುಟ 8-1

ಭೀಕರ ಬರ: ಜನ ಜಾನುವಾರು ಕಂಗಾಲು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ

ಜನತಾ ವಾಣಿ 02-09-2015, ಪುಟ 8-1
ಜನತಾ ವಾಣಿ 02-09-2015, ಪುಟ 8-1

Leave a Reply