ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಂದಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ