ಭಾರತ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಲು ಮೋದಿ ಆಯ್ಕೆ ಅವಶ್ಯ : ಮಾಜಿ ಸಿ. ಎಂ. ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 24-03-2014, ಪುಟ 12

ಭಾರತ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಲು ಮೋದಿ ಆಯ್ಕೆ ಅವಶ್ಯ : ಮಾಜಿ ಸಿ. ಎಂ. ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ  24-03-2014, ಪುಟ 12
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 24-03-2014, ಪುಟ 12

Leave a Reply