ಭಾಗ್ಯಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ : ಬಿ ಎಸ್ ವೈ

ಉದಯವಾಣಿ 24-06-2015, ಪುಟ 4-1
ಉದಯವಾಣಿ 24-06-2015, ಪುಟ 4-1