ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಪರಿಯೋಜನಾ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತುಮರಿ ಸೇತುವೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ  7-03-2016 ,  ಪುಟ  5
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 7-03-2016 , ಪುಟ 5