ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ – ಬೋಧಿವೃಕ್ಷ ವತಿಯಿ೦ದ ಬಸವ ಜಯ೦ತಿ ಅ೦ಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ “ಬಸವ ತತ್ವ ದರ್ಶನ ಸ೦ವಾದ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ – ಬೋಧಿವೃಕ್ಷ ವತಿಯಿ೦ದ ಬಸವ ಜಯ೦ತಿ ಅ೦ಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ “ಬಸವ ತತ್ವ ದರ್ಶನ ಸ೦ವಾದ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Leave a Reply