ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮುಖಂಡರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮುಖಂಡರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ

Leave a Reply