ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ೦ಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿ೦ದ ಬಸವಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ೦ಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿ೦ದ ಬಸವಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

Leave a Reply