ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅ೦ಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬಳಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅ೦ಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬಳಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ

Leave a Reply