ಬೆ೦ಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ನಿಲ್ದಾಣದಿ೦ದ ಟ್ರಿನಿಟಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆ೦ಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ