ಬೆ೦ಗಳೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ’ಬಸವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜನನಾಯಕ’ ಎ೦ಬ ವಿನೂತನ ಚಿ೦ತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ

ಬೆ೦ಗಳೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ’ಬಸವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜನನಾಯಕ’ ಎ೦ಬ ವಿನೂತನ ಚಿ೦ತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ

Leave a Reply