ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸಿಲಿಕೋನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮಾಡುವುದೇ ಸರಕಾರದ ಗುರಿ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 16-8-2019 , ಪುಟ 3

ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸಿಲಿಕೋನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮಾಡುವುದೇ ಸರಕಾರದ ಗುರಿ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 16-8-2019 , ಪುಟ 3

Leave a Reply